Happy Mid-Autumn Festival

yuàn míng yuè cháng yǔ nǐ xiāng bàn, zhào liàng nǐ dě jiàn kāng、 xìng fú hē fān róng zhī lù.愿 明 月 常 与 你 相 伴, 照 亮 你 的 健 康、 幸 福 和 繁 荣 之 路。May the glow of the moon surround you and light your way to health, happiness,Continue reading “Happy Mid-Autumn Festival”